Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Văn bản - Chính sách mới

Công văn số 100/CV-ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu 2021

Công văn số 100/CV-ĐUK của Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu 2021

Thực hiện công văn số 34-CV/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy về việc chăm lo Tết nguyên đán Tân sửu năm 2021, thiết thực cùng thành phố đón mừng năm mới 2021 và Tết nguyên đán Tân sửu trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc...

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM khóa XII, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII quyết định "Quy chế làm việc" của UBKT Đảng ủy trường đại học Công nghiệp Thực...

Sổ tay hướng dẫn quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Sổ tay hướng dẫn quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ban hành quyển Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quy định 1374 với mong muốn các cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ Quy định 1374 và thực hiện...

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Căn cứ chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2020 như sau ...

Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác...

Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Việc tuyên truyền hướng đến mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc truyền thống lịch sử, công lao đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân...