Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Hướng dẫn 101 - HD/BTGTU ngày 2 tháng 10 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2020

Căn cứ chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2020 như sau ...

Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Việc tuyên truyền hướng đến mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc truyền thống lịch sử, công lao đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân...

Công văn số 8355-CV/BTGTW ngày 01/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Công văn số 8355-CV/BTGTW ngày 01/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 11844-CV/VPTW ngày 27/3/2020 về khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; qua theo dõi việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Tuyên giáo Trung...

Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Căn cứ Thông báo kết luận số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm...