Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bộ tranh tuyên truyền cổ động đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng...

Bộ tranh tuyên truyền cổ động phòng chống dịch Covid-19

Bước vào năm 2020, dịch Covid-19 (được đánh giá là dịch bệnh tồi tệ nhất trong khoảng 100 năm trở lại đây) bùng phát ở nhiều nước đã tác động sâu rộng tới sức khỏe và đời sống của cộng đồng quốc tế,...

Giới thiệu tập thể Chi bộ sinh viên 2 qua các thời kỳ

Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 được thành lập theo Quyết định số 40 QĐ/ĐU-DCT ngày 20/3/2014 của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tách ra từ Chi bộ Sinh viên...

Đại hội đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân dung một con người

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Người là hiện thân cho tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm...

Tuyển tập những ca khúc hay hát về Đảng, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ...

Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước...