Đảng bộ khối cơ sở bộ công thương tại TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Học tập nghị quyết

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ I, Nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng động, đổi mới, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng thành phố và ngành Công Thương phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công...